Home / 2020 / June

Monthly Archives: June 2020

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Drejtor  në  Drejtorinë e Arsimit, Kulturës dhe Rinisë.

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Drejtor  në  Drejtorinë e Arsimit, Kulturës dhe Rinisë.     Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Drejtor  në Drejtorinë e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Drejtor  në Drejtorinë e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik     Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Drejtor  në  Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave .

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Drejtor  në  Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave .     Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, …

Read More »

NJOFTIM FITUESI  ME PROCEDUREN NGRITJE NË DETYRË  NE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Drejtor  në Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave

NJOFTIM FITUESI  ME PROCEDUREN NGRITJE NË DETYRË  NE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Drejtor  në Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave   Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të …

Read More »

NJOFTIM FITUESI  ME PROCEDUREN NGRITJE NË DETYRË  NE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian, në Drejtorinë  e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik

NJOFTIM FITUESI  ME PROCEDUREN NGRITJE NË DETYRË  NE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian, në Drejtorinë  e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik    Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE Përgjegjës Sektori për Turizmin , në Drejtorinë  e Turizmit dhe Aktiviteteve

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE Përgjegjës Sektori për Turizmin , në Drejtorinë  e Turizmit dhe Aktiviteteve   Në zbatim të nenit , 26/4  të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE  DHE  NGRITJE NË DETYRË   PËR NIVELIN E  ULËT   DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE  PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE  DHE  NGRITJE NË DETYRË   PËR NIVELIN E  ULËT   DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  …

Read More »