Home / 2018 / November

Monthly Archives: November 2018

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)         Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike/Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)     Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave për Taksën Familjare dhe të Bizneseve në Njësitë Administrative, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave.     Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE     Drejtor  në  Drejtorinë e Prokurimeve Publike   Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NIVELIN E ULËT DREJTUES

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE  DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NIVELIN E ULËT DREJTUES   NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES    MASTER SHKENCOR     Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike/Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  …

Read More »